Perpaduan jProgress dengan jSpinner dalam netbeans

atrikrl ini saya buat dari dosen yang paling topp hehehe.... ni gan caranya

  • disain tampilan sepeti gambar diatas
  • pada tooll jspinner klik kanan -Event-Change-stateChanged[jSpinnerstateChanged] seperti gambar dibawah ini :


  • untuk tombol exit kilik kanan-event-Action-actionPerformed[Button1.actionPerformed]

  • ketikan code dibawah ini :


package tugasjprogres;
public class ftugasjprogres extends javax.swing.JFrame {

    /**
     * Creates new form ftugasjprogres
     */
    public ftugasjprogres() {
        initComponents();
         }

// jspinner
private void jSpinner1StateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) {                                      
        // TODO add your handling code here:
        int n =Integer.parseInt(jSpinner1.getValue().toString());
        jProgressBar1.setValue(n);

// tombol exit
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
        // TODO add your handling code here:
        System.exit(0);
    } 

  • jangan lupa untuk menyambungkan form dengan method mainnya.untuk method main program saya bernama TugasPogresj.java

package tugasjprogres;

/**
 *
 * @author mahirano
 */
public class Tugasjprogres {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        new ftugasjprogres().setVisible(true);
    }
    
}

hasil outputokelah kawan sedikit program java dengan tool jprogress dan spinner see you next time....................

                                   
loading...
0 Response to "Perpaduan jProgress dengan jSpinner dalam netbeans"